Вход
"Сертификация" ЕООД Услуги Новини Документи Сертификация на системи Сертификация на продукти Оценяване на съответствието Регистри Контакти За нас

За нас

СъдържаниеИстория


До 1989 г. сертификацията в Република България се извършва в рамките на системата СЕПРОСИВ – сертификационна система на страните от Източния блок. В периода 1989 г. –1993 г., се премахват структурите и се отменя нормативната база на сертификацията, действаща до този момент.

От началото на 1994 г. започват опити за възстановяване на сертификационната дейност, но честата смяна или промени в държавните структури през годините, задържат развитието на тези процеси.

Дейността по сертификация се извършва предимно в рамките на Комитета по стандартизация и метрология (КСМ), по-късно в Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) до обособяването ѝ в Изпълнителна агенция ”Сертификация и изпитване” (ИА СИ). През тези години, в рамките на различни програми по PHARE, се провеждат редица обучения на персонала в областта на сертификация на продукти и сертификация на системи за управление на качеството. Постепенно се изграждат регламентите и документите на новата служба по сертификация.

С обособяването на специализираната организация - Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” (ИА СИ) (ПМС № 221 от 25.09.2002 г.), се поставя началото за развитие и провеждане на единни правила за работа и въвеждане на единни критерии за оценяване съответствието на продукти и системи, с изискванията на националните и международните стандарти и документи.

През м.май 2008 г., в резултат на направен анализ, правителството решава, че ИА СИ може да се самофинансира без бюджетни средства. Дейностите извършвани от агенцията са присъщи на свободната стопанска инициатива в конкурентна среда. По тази причина, с ПМС № 121 от 02.06.2008 г., ИА СИ се закрива като структура в държавната администрация. Като приемник на дейностите на агенцията по оценяване на съответствието и сертификация се регистрира акционерно дружество към Министъра на икономиката и енергетиката, определен за орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството. Новосъздадената „Сертификация” ЕАД продължава да работи със същия компетентен изпълнителски персонал, прилагайки вече утвърдени в практиката процедури по сертификация и оценяване на съответствието.

С Протокол № РД-06-150/08.09.2017 г., на Държавната Консолидационна Комисия, „Сертификация“ ЕАД се преобразува чрез промяна на правната форма в „Сертификация“ ЕООД. „Сертификация” ЕООД запазва логото, търговската марка и предмета на дейност на „Сертификация” ЕАД.

„Сертификация” ЕООД приема и утвърждава принципите на независимост, компетентност и безпристрастност, професионално отношение, спазване на общочовешките морални и етични норми, приемственост между доайените на сертификацията в България и екипа от нови професионалисти.


Нашата мисия


Съхранявайки постигнатото до сега в рамките на държавната администрация „Сертификация” ЕООД се изгради като стабилен, развиващ се на свободния пазар и конкурентоспособен български орган по сертификация, който:

- провежда националната политика в областта на качеството;

- акумулира приходите от дейностите по сертификация вътре в страната, като по този начин ограничава процеса на изтичането им зад граница;

- обхваща и нископечеливши и неатрактивни сфери на дейност, но с голям социален ефект – например: сертификация на системи за управление в предприятия, където работят хора с увреждания, сертификация на продукти, предназначени за ползване от хора с увреждания, които са неатрактивни и непривлекателни за чуждите органи по сертификация;

- подпомага неправителствените и браншови организации в дейността им за повишаване културата на потребителите;

- повишава информираността за ползите от дейностите по сертификация.

Нашият път е: висок професионализъм, коректни взаимоотношения към всички и специално отношение към клиента.

Високият ни професионализъм, мотивираност и качество на обслужването са признати от нашите клиенти и партньори, което ни прави БЪЛГАРСКИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО на европейско и международно равнище.

Обслужването на клиентите на “Сертификация” ЕООД се основава на Декларацията на ръководството за политиката по качество и на следните принципи:

Всеки наш клиент е важен за нас, затова ние проявяваме специално отношение към него, за да изпълним в максимална степен изискванията и очакванията му.


Акредитации и разрешителни BG/ENСтруктурна схема

Декларация за безпристрастностД Е К Л А Р А Ц И Я

С цел осигуряване на безпристрастност и независимост при изпълнение на функциите като орган по сертификация и орган по оценяване на съответствието на „Сертификация” ЕООД към Министъра на икономиката и енергетиката,

Висшето ръководство
ДЕКЛАРИРА:

 • Своята ненамеса при организирането, провеждането и взимането на решение относно предоставяне, поддържане, разширяване, прекратяване, отнемане или ограничаване обхвата на сертификацията. Органа по сертификация има създадени и внедрени процедури, които са в пълно съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17065;

 • Съдействие за недопускане на натиск от страна на външни лица или организации по отношение на извършваните от дружеството дейности като орган по сертификация и орган по оценяване на съответствието. Дружеството е анализирало и документирало потенциалния конфликт на интереси, произтичащи от предвидената сертификация, включително и всички конфликти, произтичащи от неговите взаимовръзки. Създаден и действащ е комитет за запазване на безпристрастността към Управителя;

 • Недопускане на всякакъв финансов, търговски или друг натиск върху персонала както от страна на клиенти така и от ръководството, който може да повлияе на дейността на дружеството като орган по сертификация и орган по оценяване на съответствието на строителни продукти;

 • Изключване на всякаква ангажираност и изпълнение на дейности, които могат да застрашат доверието в независимостта на преценките на дружеството и обективността на процеса на сертификация.

 • Органът по сертификация  не осъществява консултантска дейност по разработка и внедряване на каквито и да  било системи за управление, които ще сертифицира;

 • Всички служители спазват правилата за безпристрастност при изпълнение на процедурите по сертификация и оценка;

 • Органът по сертификация няма да сертифицира друг орган по сертификация за неговите дейности, свързани със сертификация на системи за управление;

 • Недопускане на внушение, че сертификацията ще бъде по-проста, по-бърза или по-евтина, ако бъде използвана конкретна консултантска организация по сертификация;

 • Органът не предлага и не извършва вътрешни одити на своите сертифицирани клиенти;

 • Ръководството гарантира, че всички служители работят в съответствие с изискванията на стандартите БДС EN ISO/IEC 17021-1 и БДС EN ISO/IEC 17065;

 • Ръководството на „Сертификация” ЕООД предприема необходими мерки, когато неговата безпристрастност е застрашена от действията на други лица, органи или организации.

Ръководство