Сертификация на продукти Сертификация на СУ Оценяване на съответствието Обучение Структура
Важно съобщение в раздел Новини/ Important notice in section News

До 1989 г. сертификацията в Р България се извършваше в рамките на системата СЕПРОСИВ – сертификационна система на страните от Източния блок. В периода 1989 г. – 1993 г. бяха премахнати структурите и беше отменена нормативната база на сертификацията, действаща до този момент.

От началото на 1994 г. започнаха опити за възстановяване на сертификационната дейност, но честата смяна или промени в държавните структури през годините, задържаха развитието на тези процеси.

Дейността по сертификация се извършваше предимно в рамките на Комитета по стандартизация и метрология (КСМ), по-късно в Държавната агенция по стандартизация и метрология (ДАСМ) до обособяването й в Изпълнителна агенция ”Сертификация и изпитване” (ИА “СИ”). През тези години, в рамките на различни програми по PHARE, се проведоха редица обучения на персонала в областта на сертификация на продукти и сертификация на системи за управление на качеството. Постепенно се изградиха регламентите и документите на новата служба по сертификация.

С обособяването на специализираната организация - Изпълнителна агенция “Сертификация и изпитване” (ПМС № 221 от 25.09.2002 г.) се постави началото за развитие и провеждане на единни правила за работа и въвеждане на единни критерии за оценяване съответствието на продукти и системи с изискванията на националните и международните стандарти и документи.

През м. май 2008 г. в резултат на направен анализ, правителството реши, че ИА "СИ" може да се самофинансира без бюджетни средства. Дейностите, извършвани от агнецията са присъщи на свободната стопанска инициатива в конкурентна среда. По тази причина, от 02.06.2008 г. ИА "СИ" беше закрита като структура в държавната администрация. Като приемник на дейностите на агенцията по оценяване на съответствието и сертификация беше регистрирано акционерно дружество към Министъра на икономикатаи енергетиката, определен за орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството. "Сертификация" ЕАД работи със същия компетентен изпълнителски персонал, прилагайки вече утвърдени в практиката процедури по сертификация и оценяване на съответствието.

Динамиката на процесите на реорганизация и преструктуриране, които протичат в условията на изграждащата се пазарна икономика, натискът на конкуренцията и непрекъснато нарастващите изисквания на клиентите към продуктите и услугите, както и все още неовладяния хаос на пазара, изправят държавата пред необходимостта да създаде собствена пазарна структура, която да провежда политика, осигуряваща стабилност, конкурентноспособност и устойчивост на българската икономика.

Изхождайки от позицията, че "Сертификация" ЕАД е правоприемник на единствената дъжавна структура в областта на сертификацията на продукти и системи за управление, естествено ролята, която се стреми да изпълни, е да бъде водеща за изпълнението на националната политика в нейната сфера на действие.

 
SWITCH LANGUAGE
 
 
 

"Сертификация" ЕАД е акредитиран орган по сертификация на системи за управление от ИА "БСА" (пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по Многостранно споразумение)

Сертификация на:

Системи за управление на качеството съгласно ISO 9001

Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001

Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001

Системи за управление безопасността на храните съгласно ISO 22000

Сертификация на продукти

Оценяване на съответствието


  Новини Анкетен лист За нас Контакт