Сертификация на продукти Сертификация на СУ Оценяване на съответствието Обучение Структура
Важно съобщение в раздел Новини/ Important notice in section News

Росица Николова
Водещ оценител
Тел.: +359 898 491 642
Факс: +359 2 812 20 71
Email: rosica.nikolov@gmail.com
Георги Арнаудов
Водещ одитор
Тел.: +359 887 415 540
Факс: +359 2 812 20 71
Email: g_arnaudov@abv.bg
Антоанета Зайкова
Водещ одитор
Тел.: +359 888 454 421
Факс: +359 2 812 20 71
Email: tony.zaykova@gmail.com
Антоанета Лазарова Дилова
Изпълнителен директор
Тел.: +359 2 812 20 77
Факс: +359 2 812 20 71
Email: lazarova.ani@abv.bg
Митка Петрова
Представител на ръководството
Тел.: +359 2 812 20 75
Факс: +359 2 812 20 71
Email: mitka@abv.bg
Антонина Карова
Водещ одитор
Тел.: +359 2 812 20 73
Факс: +359 2 812 20 71
Email: antoninakarova@abv.bg
SWITCH LANGUAGE
 
 
 

"Сертификация" ЕАД е акредитиран орган по сертификация на системи за управление от ИА "БСА" (пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по Многостранно споразумение)

Сертификация на:

Системи за управление на качеството съгласно ISO 9001

Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001

Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001

Системи за управление безопасността на храните съгласно ISO 22000

Сертификация на продукти

Оценяване на съответствието


  Новини Анкетен лист За нас Контакт