Сертификация на продукти Сертификация на СУ Оценяване на съответствието Обучение Структура
Важно съобщение в раздел Новини/ Important notice in section News
 • Уважаеми клиенти,

   Във връзка с влезлите в сила през 2015 г. нови версии на стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015, Ви уведомяваме за действията, които „Сертификация” ЕАД ще предприеме в преходния период:

  1. Заявки за сертификация на системи за управление, за съответствие със старите версии на стандартите, ще се приемат до 01.07.2017 год.

  2. Заявки за сертификация на системи за управление, за съответствие с новите версии на стандартите, ще се приемат от 15.04.2016 год.

  След 15.09.2018 г. всички сертификати за съответствие с БДС EN ISO 9001:2008 и  БДС EN ISO 14001:2005 ,  ще се считат за невалидни.

   

  Dear clients,
  according to new versions of standards БДС EN ISO 9001:2015 and БДС EN ISO 14001:2015 we should inform you that:
  1. applications for certification in old version of the standards will be accepted till 01.07.2017
  2. applications for certification in new versions of the standards will be accepted from 15.04.2016
  After 15.09.2018 all certificates of conformity with БДС EN ISO 9001:2015 and БДС EN ISO 14001:2015 will considered to be CANCELED.


SWITCH LANGUAGE
 
 
 

"Сертификация" ЕАД е акредитиран орган по сертификация на системи за управление от ИА "БСА" (пълноправен член на Европейската организация за акредитация (ЕА) и е страна по Многостранно споразумение)

Сертификация на:

Системи за управление на качеството съгласно ISO 9001

Системи за управление на околната среда съгласно ISO 14001

Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001

Системи за управление безопасността на храните съгласно ISO 22000

Сертификация на продукти

Оценяване на съответствието


  Новини Анкетен лист За нас Контакт